لیست کارگزاران زیارتی استان

دفاتر زیارتی استان گلستان- شهرستان گرگان

تلفن‌های مدیریت حج و زیارت استان – 32240469-32240479-32240489 – کد( 017) – فاکس 32228873 آدرس: گرگان - خیابان دوم لشگر


دفاتر زیارتی استان گلستان- شهرستان‌ها

تلفن‌های مدیریت حج و زیارت استان – 32240469-32240479-32240489 – کد( 017) – فاکس 32228873

آدرس: گرگان - خیابان دوم لشگر