دوره های آموزشی

دوره آموزشی مدیران حج تمتع

 

 

دوره آموزشی معاونان حج تمتع

 

 

دوره آموزشی مأمور پذیرائی حج

 

 

دوره آموزشی دستیار زن (حج تمتع)

 

 

 دوره آموزشی آشپزان حج تمتع و آشپزان ثابت عمره

 

 

 دوره آموزشی مدیران راهنمای عمره

 

 

دوره آموزشی معاونان راهنمای عمره

 

 

دوره آموزشی مدیران ثابت عمره

 

 

دوره آموزشی معاونان ثابت عمره

 

 

دوره آموزشی عوامل اجرایی ثابت عمره

 

 

 

دوره آموزشی مدیران راهنمای عتبات

 

 

 

دوره آموزشی معاونان آموزشی راهنمای عتبات

 

 

 

دوره آموزشی مدیران ثابت عتبات

 

 

دوره آموزشی معاونان ثابت عتبات (دستیاران مجموعه)